(Andere) veiligheidskritieke taken

De infrastructuurgebruiker identificeert en definieert in zijn veiligheidsbeheersysteem de veiligheidskritieke taken en de voor de uitvoering daarvan noodzakelijke bekwaamheden. De gebruiker verwijst ten minste naar de veiligheidskritieke taken vermeld in bijlage 2, kolom A van het Koninklijk Besluit van 9/08/2020 tot vaststelling van de vereisen van toepassing op het veiligheidspersoneel en op het personeel van de met het onderhoud belaste entiteiten, tenzij deze taken niet worden uitgevoerd in het kader van hun activiteiten.

Voor meer informatie, raadpleeg de gids voor de uitvoering van het nieuwe koninklijk besluit 'Veiligheidspersoneel'.  

Wie staat in voor de opleiding van het personeel dat veiligheidskritieke taken uitvoert?

De spoorwegonderneming en/of infrastructuurbeheerder organiseren de opleiding waarmee veiligheidspersoneel alle bekaamheden kan verwerven die nodig zijn voor de uitvoering van de veiligheidskritieke taken waarvoor zij zijn aangesteld. De cursus en de inhoud van de opleiding worden opgenomen in het veiligheidsbeheerssysteem van de onderneming en moeten derhalve worden goedgekeurd door de nationale veiligheidsinstantie.

Hoe kan een personeelslid die veiligheidskritieke taken uitvoert op het terrein aantonen te beschikken over de nodige competenties?

De spoorwegonderneming of infrastructuurbeheerder neemt in haar veiligheidsbeheersysteem de middelen op waarmee het personeelslid dat veiligheidskritieke taken verricht, zijn bekwaamheid kan aantonen.

Vragen?

Voor vragen omtrent veiligheidspersoneel, contacteer ons via railwayundertakings@nsarail.fgov.be of gebruik ons contactformulier.